TISZERT TISZERT napisz do nas MIELNICKIDESIGN
zaloguj się   faq   regulamin   zgłoś pracę   
             

Regulamin

Zasady Konkursów na stronach www.dizajn.tiszert.com

1. Tiszert stanowi doskonały przykład powszechnie dostępnej sztuki użytkowej. Jest on jednocześnie relatywnie tani, a pod warunkiem odpowiedniej jakości projektu, może mieć stosunkowo duże walory artystyczne. Ze względu na swoją popularność tiszert może stanowić popularne medium do prezentacji prac artysty w przestrzeni publicznej oraz popularyzacji nowoczesnej grafiki. Celem konkursu jest stworzenie możliwości zaistnienia młodym polskim projektantom na nośnym i popularnym medium jakim jest tiszert i promowanie w ten sposób polskiego designu.

2. Konkurs ma charakter otwarty - wszyscy mogą wziąć udział.

3. Konkurs dotyczy projektów nadruków na tiszerty możliwych do wykonania w technologii określonej przez organizatora konkursu szczegóły patrz w zakładce "zgłoś pracę"

4. Uczestnik konkursu może nadesłać dowolna ilość prac konkursowych.

5. Jedna praca nadesłana na konkurs to jeden projekt stanowiący ilustracje graficzno-tekstową aktualnego tematu konkursu

6. Celem kazdego konkursu jest wyłonienie dwóch najlepszych prac, po jednej w dwóch kategoriach
- "dizajn artystyczny", w którym projekty będą oceniane pod kątem ich walorów artystycznych i świeżości pomysłów
- "nagroda publiczności", w którym wyboru dokona publiczność głosując na stronie internetowej konkursu

7. Wyboru najlepszych prac będzie dokonywać bedzie:
- w kategorii "dizajn artystyczny" przedstawiciele graficznych środowisk opiniotwórczych oraz firmy Tiszert
- w kategorii "nagroda publiczności" publiczność za pośrednictwem stron www konkursu

8. Nagrody:
- dla autorów zwycięskich prac organizator przewiduje dwie równorzędne nagrody główne, po jednej w każdej kategorii
- nagrodami głównymi w konkursie będą dwa odtwarzacze mp3 o pojemności dysku 20GB Archos Gemini XS 202, o łącznej wartości ponad 1500 zł
- dodatkowo dla autorów zwycięskich prac organizator przewiduje zaproszenie do stałej współpracy projektowej z firma Tiszert

9. Konkurs trwa dwa miesiące, od dnia jego ogłoszenia na stronie www konkursu. W tym czasie można głosować na zgłoszone do konkursu projekty. Projekty zgłoszone później maja mniejsze szanse na zebranie największej ilości głosów – mniejsze szanse na wygraną.

10. Wszystkie prace nadesłane na konkurs mogą być wykorzystane przez organizatora jedynie dla celów promocyjnych i organizacyjnych konkursu.

11. Organizator nie może, bez zgody autora, wykorzystywać nadesłanych prac do celów komercyjnych, w szczególności do produkcji koszulek. Wyjątek stanowią prace nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Przyznanie nagrody rzeczowej zobowiązuje autora do nieodpłatnego, nieograniczonego przeniesienia praw autorskich do nagrodzonej pracy na organizatora konkursu.

12. Przystąpienie do konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora wyłącznie dla celów związanych z konkursem oraz w razie wygranej na publikację jego danych. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia konkursu i nie będą wykorzystywane przez organizatora dla innych celów związanych z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą.

13. Przystąpienie przez każdego z uczestników do konkursu jest równoznaczna ze złożeniem przez niego następującego oświadczenia: "Oświadczam, iż zgłaszana przeze mnie praca do konkursu organizowanego przez firmę Tiszert s.c. jest tylko i wyłącznie mojego autorstwa. Jako jej jedynemu autorowi przysługują mi do niej pełne uprawnienia w zakresie osobistych i majątkowych praw autorskich. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie przeniosłem na inny podmiot ww. praw autorskich ani w całości ani w części. Oświadczam również, że nie dokonam przeniesienia ww. praw w jakiejkolwiek części w przyszłości do czasu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu. Oświadczam, iż w razie zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatora ww. konkursu w związku z naruszeniem ich praw autorskich, skutkującego poniesieniem przez organizatora jakichkolwiek kosztów – zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, gdy koszty te okażą się uzasadnione." 
wyszukiwarka
 

Newsy

27.04.07 Wyniki konkursu \'Polityka do śmietnika\'więcej
14.03.07 konkurs POLITYKA DO ŚMIETNIKA wyniki..więcej
07.07.06 Konkurs POLITYKA DO ŚMIETNIKA zakończony!więcej
10.06.06 Termin nadsyłania wzorów w konkursie POLITYKA DO ŚMIETNIKA przesunięty!więcej
15.04.06 Konkurs rozstrzygnięty, nagrody wręczone!więcej
04.04.06 Tadadam, tadadam! Wyniki konkursu Inauguracyjnego!więcej